محصولات

برد کنترلی پکیج ـ طراحی و تولید توسط شرکت صنعتی درسو

برد کنترلی پکیج در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و زیر نظر بخش کنترل پروژه...

نمایشگر و برد کنترلی برای فریزر دونار - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای فریزر دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و...

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال عرض 85 دونار - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال عرض 85 دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت...

ترموستات دیجیتال

پک ترموستات دیجیتال یخچال جایگزین ترموستات مکانیکی تبریز لعاب - شرکت صنعتی درسو

پک ترموستات دیجیتال جایگزین ترموستات مکانیکی در واحد طراحی شرکت درسو طراحی گردیده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت...

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال و فریزر کمبی دونار - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال و فریزر کمبی دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت...

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال اورست - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال اورست در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و...

نمایشگر و برد کنترلی با منبع تغذیه ترانس برای یخچال و فریزر تبریز لعاب

نمایشگر و برد کنترلی با منبع تغذیه ترانس برای یخچال و فریزر تبریز لعاب در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند...

نمایشگر و برد کنترلی برای فریزر مکانیکی دونار - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای فریزر مکانیکی دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت...

نمایشگر و برد کنترلی برای فریزر اورست - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای فریزر اورست در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و...

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال دونار - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و...

نمایشگر و برد کنترلی با منبع تغذیه سویچینگ برای یخچال دونار

نمایشگر و برد کنترلی با منبع تغذیه سویچینگ برای یخچال دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و...

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال سوپر الکتریک - شرکت صنعتی درسو

نمایشگر و برد کنترلی برای یخچال سوپر الکتریک در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت...

جستجو در سایت